• Redacció i resolució de tota mena de contractes.
  • Propietat horitzontal: Assessorament i assistència a reunions de comunitat de propietaris.
  • Usucapió.
  • Servitud, mitjaneres.
  • Dret de successions: Planificació d’herències, testamentaries.