S’afegeix una nova disposició addicional quaranta-cinquena a la Llei 35/2006 de 28 de novembre, del Impost sobre la Renda de la Persones Físiques, que té per finalitat regular els efectes fiscals derivats de la devolució, de part de les entitats financeres, dels interessos prèviament satisfets pels contribuents com a conseqüència de les clàusules de limitació de tipus d’interès de préstecs.

Per tant, no procedeix incloure en la declaració del IRPF ni les quantitats percebudes com a conseqüència de la devolució dels interessos pagats ni els interessos indemnitzatoris reconeguts, per aplicació de clàusules sòl d’interès.

No obstant això si es va deduir part dels interessos en la deducció d’habitatge habitual en la declaración de la renda sobre les persones físiques, caldrà regularitzar-ho ja que deixaran de ser deduïbles.