El dipòsit de comptes en el Registre és d’obligació per a totes les societats, tant les que tenen els comptes aprovats per la Junta com les que no.

Existeixen dos tipus d’incompliments a l’hora del no dipòsit dels comptes anuals d’una societat (exemple suposant que la societat te el seu tancament anual el 31 de desembre de cada any):

  • Si el dia 31 de juliol no s’han dipositat els comptes, es considera incompliment.
  • Si el 31 de desembre següent a la data de tancament dels comptes no s’han esmenat els errors degudament comunicats, s’incorrerà en incompliment.

Aquest incompliment pot generar una sanció económica per part de l’ICAC i també impossibilita la inscripció de cap document de la societat en el Registre.

Quantificació de la multa:

  • Sanció per retard: 600 euros. Com indica l’art.283.3 TRLSC.
  • Segons l’art.283 TRLSC l’ICAC la sanció per incompliment per falta de dipòsit de comptes es xifra entre 1.200 i 60.000 euros. Per quantificar l’import exacte l’ICAC segueix els criteris de proporcionalitat