Us informem que el BOE del dissabte 17 de desembre, ha publicat el Reial decret pel qual es modifica el Pla General de Comptabilitat i el Pla General de Comptabilitat de Petites i Mitjanes Empreses, del 16 de novembre de 2007, així com les Normes per a la Formulació de Comptes Anuals Consolidats del 17 de setembre de 2010, i les Normes d’Adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats sense finalitats lucratives, del 24 d’octubre de 2010.

Tal com acaba d’informar el REA+REGA, la nova norma constitueix el desenvolupament reglamentari de les modificacions introduïdes en el Codi de Comerç i en el text refós de la Llei de Societats de Capital per la Llei de 20 de juliol de 2015 i d’Auditoria de Comptes del 26 de juny de 2013, sobre els estats financers anuals, els estats financers consolidats i altres informes afins de certs tipus d’empreses. Tot això amb un marcat objectiu en el procés d’harmonització comptable als països de la Unió Europea.

Entre les novetats més destacades que introdueix aquest Reial decret en el Dret comptable espanyol estan les següents:

  1. Simplificació de les obligacions comptables de les petites i mitjanes empreses:
    1. Eliminació de l’obligatorietat d’elaborar l’estat de canvis en el patrimoni net.
    2. Reducció de la informació a incloure en la memòria a les següents àrees: activitat de l’empresa, aplicació del resultat, actius financers, passius financers, fons propis, situació fiscal, subvencions, donacions i llegats, ingressos i despeses i operacions amb parts vinculades.
  2. Nou tractament comptable dels immobilitzats intangibles.
  3. Procediment sancionador abreujat previst en la Llei d’Auditoria de Comptes.
  4. Tractament comptable dels títols habilitants de la Societat Estatal Loteries i Apostes de l’Estat, SA. S’estableix que aquests títols habilitants no seran objecte d’amortització, per les seves especials característiques, i hauria de ser objecte d’anàlisi almenys anualment el seu eventual deteriorament.