Novament us recordem l’obligació legal del registre de la jornada de treball a efectes laborals i de la Seguretat Social.

Per això, i amb motiu de les nombroses actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el compliment de registre de jornades dels contractes, i amb l’objectiu de detectar contractes amb jornades no ajustades a les hores realitzades i la manca d’abonament i cotització d’hores complementàries o extres, us recordem l’obligatorietat de tenir un registre de jornada dels vostres empleats.

La regulació legal continguda a l’Estatut dels Treballadors sobre aquesta matèria, ha estat interpretada per la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social com una obligació empresarial, que s’ha de dur a terme en qualsevol modalitat de contracte de treball, tant a temps parcial com a temps complet. L’objectiu del control administratiu és comprovar la jornada realment efectuada per part del treballador a temps parcial o temps complet, així com la possible existència d’hores extraordinàries o complementàries no declarades.

El registre de jornada exigit és una obligació que ha de ser complerta diàriament, utilitzant qualsevol modalitat de registre (control horari targetes, telemàtic, informàtic o manual), però sent imprescindible que cada dia aparegui registrada l’hora d’entrada i de sortida del treballador en qualsevol de les modalitats que s’utilitzi, resultant recomanable que en el cas de jornades fraccionades o partides, el registre es realitzi en cada entrada o sortida de jornada. El criteri de l’Administració és que aquesta obligació de registre també arribi als treballadors que es trobin prestant els seus serveis fora del centre de treball.

Una vegada finalitzat el mes, i juntament amb el rebut dels salaris, l’empresa està obligada a entregar a cada treballador el resum mensual de jornada, document en el que s’informarà del total de les hores ordinàries realitzades durant el mes, així com l’especificació del dia i del nombre d’hores extraordinàries o complementàries realitzades. En el cas que existeixi un comitè d’empresa o delegats de personal, també s’haurà d’entregar un resum mensual a aquests.

Els resums mensuals de registres de jornada firmats pel treballador per acreditar la seva entrega, hauran de ser conservats durant un període mínim de quatre anys.

És molt important tenir en compte que l’ incompliment d’aquestes obligacions, tant el de portar el registre diari com el de l’entrega del resum mensual, poden motivar repercussions molt rellevant a l’empresa com, per una banda suposar una infracció administrativa que porta aparellada una multa de 625 a 6.250 euros i, per altra banda en cas dels treballadors a temps parcial, se suposa que el contracte és a jornada completa, si l’empresa no pot establir el contrari, és a dir que es reflecteix en possible responsabilitats per l’empresa en diferències salarials, com de cotització a la Seguretat Social, ja que es pot considerar al treballador a temps complet.

En conclusió, si no disposeu de sistemes de control de presència i horari que permetin registrar la jornada diària dels treballadors, esteu en l’obligació d’elaborar i gestionar un registre manual de la jornada diària, i per això adjuntem aquests MODELOS ORIENTATIVOS per el seu emplenament. A més a més, recordeu que s’haurà d’entregar al treballador el resum mensual senyalat, que en el cas de portar el registre de forma manual, pot ser una còpia del mateix, que haurà de ser firmat pel treballador per acreditar la seva entrega i que haurà de conservar-se durant mínim quatre anys.

.